Uvjeti korištenja

HRVATSKA UDRUGA ARS ORGANI SISCIAE  (dalje u tekstu: Udruga) u svom djelovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Udruzi na sljedeće načine:

– pisanim putem na adresu: HRVATSKA UDRUGA ARS ORGANI SISCIAE, Zibelska 21, 44000 Sisak

– e-mailom na adresu: [email protected]

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, što  očekujemo od svojih djelatnika i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Udruge.

Sastavni dio ove Politike čine sljedeća pravila:

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te načine informiranja u svezi obrade vaših podataka;

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem mrežnih stranica Udruge;

PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA definiraju kako prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja;

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Udruga primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja koji se odnose na obradu vaših podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 Udruga prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

–        osobni podaci o djelatnicima
–       osobni podaci o suradnicima (umjetnicima)
–       osobni podaci o kupcima ulaznica
–       osobni podaci o prijaviteljima za e-mail newsletter

Osobne podatke fizičkih osoba Udruga obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podaci i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Osobni podaci koje Udruga obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Osobni podaci koji nisu točni  bez odlaganja se brišu ili ispravljaju.

Udruga osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Udruga osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Udruga osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

−       da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
−       da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka
−       da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Udruge
−       da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
−       da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Udruge
−       da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Udruge ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Privola kojom ispitanik Udruzi daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisanom u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).

U postupku obrade osobnih podataka Udruga na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Udruge, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

PRAVA ISPITANIKA

Udruga će ispitanika ili njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika:

−       informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o  primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovu izvoru

−       dostaviti ispitaniku ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose
−       ispraviti netočne podatke ili podatke dopuniti
−       provesti brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.

Rok iz st. 1. ovog članka može se prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Udruga obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

Ako je zahtjev ispitanika podnesen elektroničkim putem, Udruga informaciju pruža elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika iz st. 1. ovog članka. Udruga će bez odgađanja, a najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima  odbijanja zahtjeva.

Ustanova informacije pružene u skladu s čl. 8.  pruža bez naknade.

Iznimno, ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani Udruga će naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti.

Ispitanik koji smatra da  je Udruga povrijedila neko njegovo pravo zajamčeno Općom uredbom   ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.

Načini prikupljanja podataka

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

  • Izravno od pojedinca –podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, prijavom na mrežnim stranicama Udruge, dolaskom u prostore Udruge, telefonskim razgovorom s pojedincem, sudjelovanjem u nagradnoj igri ili nagradnom natječaju Udruge.
  • Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Udruzi (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

PRAVILA PRIVATNOSTI NA MREŽNIM STRANICAMA

Udruga priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem mrežne stranice Udruga prikupi.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Udruga, bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, godina rođenja) ili korištenjem mrežnih stranica.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Udruga će koristiti samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na mrežnim stranicama (npr. na kojim dijelovima mrežnih stranica se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se internetski preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačić je mali paket podataka poslan s poslužitelja na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe mrežnih stranica. Kolačići na mrežnim stranicama Udruga su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja.

Mrežne stranice Udruge  prate statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.

DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER

Udruga šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo nekakav oblik suradnje (pretplatnici, sudionici u nagradnim igrama i nagradnim natječajima) i koji su dobrovoljno dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Udruge imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a Udruga će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes Udruge.

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Udruge. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o uslugama, posebnim ponudama, programima te novostima (engl. newsletter).

Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.

Mogućnost općenitog isključivanja nije dostupna za neke oblike ne-marketinške komunikacije, primjerice za komunikaciju koja se odnosi na pozivnice, preuzimanje proizvoda, prodajne transakcije, dobitak u nagradnoj igri u kojoj ste sudjelovali, izjave o pridržavanju zakonskih obveza i (kad je to dopušteno zakonom).

Za isporuke newslettera Udruga može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, Udruga neće vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na newsletter, dijeliti s trećim stranama.

SIGURNOST

Udruga poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni djelatnici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su Udruzi ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja mrežnih stranica Udruge odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Udruzi ustupljeni prilikom registracije na mrežnoj stranici, bit će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Udruge, odnosno da se isti izmijene ili obrišu, slanjem zahtjeva Udruzi.

AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Udruga obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.huaos.hr, a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.

PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA

Ova pravila definiraju kako Udruga prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja. Osobni podaci će se upotrebljavati sukladno niže propisanim pravilima. Slanjem osobnih podataka potrebnih uz zapošljavanje ili prijavu za posao dobrovoljno ustupate osobne podatke Udruzi.

Prikupljanje osobnih podataka. Udruga zahtijeva određene podatke, uključujući one o obrazovanju i radnom iskustvu, kontaktne podatke, kvalifikacije radna mjesta za koja prijavljujete. Potrebni su i neki dodatni/detaljniji podaci kao što su životopis; preporuke za zaposlenje i slične. Nadalje, Udruga može prikupljati podatke od trećih strana, tijekom provjera ispravnosti ustupljenih podataka od strane kandidata (npr. radi provjere valjanosti diplome, radnog iskustva i/ili preporuka).

Povjerljivi osobni podaci. Udruga tijekom zapošljavanja neće tražiti ni zahtijevati osjetljive osobne podatke (npr. o vjerskoj pripadnosti, zdravstvenom stanju, spolnoj orijentaciji ili političkom opredjeljenju).

Dobrovoljno otkrivanje. Osobne podatke tijekom procesa zapošljavanja daju se na raspolaganje Udruzi dobrovoljno. Udruga će tražiti samo neophodne podatke potrebne za pravilan i sa zakonom usklađen postupak zapošljavanja.

Upotreba osobnih podataka. Podaci se mogu upotrijebiti kako bismo s vama komunicirali, za upravljanje postupkom za odabir kandidata i zapošljavanje te za pridržavanje pravnih i zakonskih propisa. Ako ostvarite pravo na zaposlenje, vaše podatke možemo upotrijebiti za zapošljavanje.

Primatelji podataka i dijeljenje s trećim stranama. Udruga vaše osobne podatke može podijeliti interno te s pružateljima uslugama i drugim trećim stranama ako je to potrebno u postupku odabira kandidata, zapošljavanja,  upravljanja, nabave te pravnih ili zakonskih obaveza, za odgovaranje na zahtjeve javnog sektora ili uprave, u svrhe državne sigurnosti i/ili provođenja zakona. Udruga takve pružatelje usluga i treće strane obvezuje da čuvaju povjerljivost vaših osobnih podataka te da osobne podatke upotrebljavaju samo u skladu sa specifičnom namjenom zbog koje su otkriveni.

Sigurnost i povjerljivost.  Udruga održava visoku razinu administrativnih, fizičkih i tehničkih mjera sigurnosti dizajniranih za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka te isto zahtijeva i od svojih pružatelja usluga. Djelatnici Udruge koji radi opisa svojih zaduženja mogu pristupiti osobnih informacijama moraju čuvati povjerljivost takvih podataka. Udruga  može primijeniti sigurnosne postupke u svojim objektima i na svojim računalnim sustavima kako bi nadzirala i održavala sigurnost. Svaki nadzor objekata, sustava ili imovine Udruge odvija se u skladu s primjenjivim zakonima.

Vaše dužnosti. Svaki kandidat je odgovoran za podatke koje dostavlja Udruzi. Svi podaci moraju biti točni, istiniti, precizni te ni na koji način zavaravajući. U slučaju kada se dostavljaju osobni podaci druge osobe (npr. osoba koja može dati preporuku) kandidat je odgovoran osobu, čije podatke dostavlja, pravovremeno obavijestiti i dobiti pristanak.

DRUŠTVENE MREŽE

NEWSLETTER